ZT 谈读书

Mar 18, 2006
777
0
16
#1
春宜读诗,冬宜读史。
黄昏宜读情书,清晨宜读外语。
月下宜读西厢,半夜宜读聊斋。
读教材宜考前,读晚报宜浴后。
读唐诗宜坐,读宋词宜卧。
百年后有价之书宜藏,两三年寿命之书宜借,明星传记宜在书店站着翻,朋友送书宜收不宜看,自己赶职称之书宜扔不宜送。
读论语宜曲阜音,读孟子宜滕州调,读老庄宜河南腔。
林中宜读王维,舟中宜读曾祺。
读陆游宜舞剑,读黄裳宜听戏。
读老夫子杂文宜佐辣,读小女人随笔宜蘸醋。
读丰子恺宜饮花雕,读梁实秋宜饮咖啡。
三岁宜读拼音,十岁宜读西游,二十宜读红楼,三十宜读水浒,四十宜读金瓶,五十宜读三国,六十宜读六记。
办公室宜读参考消息,卫生间宜读地摊小报,出差途中宜读武侠小说。
读李白宜长啸,读杜甫宜泪流。

春读雪莱,夏读拜伦。秋读波德莱尔,冬读艾略特。

读美国书宜随随便便,读德国书宜正正经经。读法国书宜情感丰沛,读俄国书宜思虑清淅。

哪个男子不钟情,哪个女子不怀春。晨与妻子宜读纪伯伦,暮与情人宜读泰戈尔。少年恋爱读《维特》,中年情外读《廊桥》,老年多情读《歌德传》。

读莱蒙托夫要喝酒,读海涅宜高歌。读海明威宜舞剑,读卡夫卡宜流泪。读雨果宜沉思,读凡高须流血。

黑格尔宜读精要,尼采宜诵全文。大仲马宜一目十行,昆德拉宜反复回味。
读茨威格宜一气呵成,并马上重读一遍,读陀氏宜心智平衡,并每三年读一遍。

忙里偷闲略读华莱士,闲来无事细读托翁。催眠宜读海德格尔,失眠宜读福尔摩斯。讲课前宜读培根,讲演前宜读沙翁。峰会前宜读杜拉克,总结后宜读韦尔奇。

回首往事宜读《忏悔录》,展望未来宜读托夫勒。
研究世界文明宜读亨廷顿,反思中国精神宜读费正清。

历史入门宜读汤因比,哲学入门宜罗素。艺术入门宜读丹纳,文学评论入门宜读韦克勒,美学入门宜读鲍葵尔,戏剧入门宜读布莱希特,经济入门必须读凯恩斯,军事入门宜读《战争论》,计算机入门宜读比尔。盖茨。了解资本主义宜读布罗代尔。

解剖自我宜读弗罗依德,磋磨他人宜读弗洛姆。分析群体宜读荣格,现代禅学宜读铃木大拙,认知人类宜读列维。斯特劳斯。

受伤后读毛姆,得意处读惠特曼。忧郁时读川端康成,寂寞时读《鲁宾逊》。

清理思路宜读维特根斯坦,智力训练宜读波普尔。玄之又玄读胡塞尔,清之又清读德里达。

如想做世界第七读《相对论》,爱因斯坦说:懂得它的只有六人。如还不满意,宜读霍金。

如想试试能否成为作家,宜读《百年孤独》。两种结论:一是“我也能这么写”,一是“算了,让老马独步”。

与女学生谈话,宜谈《简爱》,如她不知,正好讲与她听,以示多情;与男青年谈话,宜谈希罗多德,这是唯一机会,以炫博学。

三岁宜鹦鹉学舌ABC,七岁宜读《数码宝贝》,十岁宜读《哈利。波特》,二十岁宜读《丧钟为谁而鸣》,三十岁宜读《存在与虚无》,四十岁宜读〈查泰莱夫人的情人〉,五十岁宜读〈战争与和平〉,六十岁宜读〈追忆似水流年〉,七十岁宜读《圣经》。

[ 本帖最后由 金乌一点 于 2007-9-7 03:38 AM 编辑 ]